Koivuniemen TYVI-palvelu

Palvelusopimuksen ehdot 2020

1. Sopimuksen aihe ja osapuolet

Näiden sopimusehtojen mukaisesti voit yrittäjänä tai yrityksesi/yhteisösi (jäljempänä Asiakas) edustajana käyttää Kustannusosakeyhtiö Koivuniemen (jäljempänä Toimittaja) tuottamaa Koivuniemen TYVI-palvelua osoitteessa www.koivuniemi.com/tyvi (jäljempänä Palvelu).

Lisäksi Toimittaja voi antaa erikseen Palvelussa sen käyttöön liittyviä ohjeita.

2. Sopimuksen voimassaolo

Käyttöön oikeuttava palvelusopimus syntyy, kun Asiakkaan valtuutettu edustaja (Pääkäyttäjä) on rekisteröinyt Asiakkaan Palvelun asiakkaaksi. Jos et ole Pääkäyttäjä, tulee sinun lisäksi olla hyväksytysti rekisteröitynyt Asiakkaaseen liittyväksi Palvelun käyttäjäksi (jäljempänä Käyttäjä).

Sopimus on voimassa ensin kuluvan kalenterivuoden loppuun ja jatkuu sen jälkeen automaattisesti kalenterivuosittain, ellei Asiakkaan Pääkäyttäjä irtisano tässä Palvelussa sopimusta viimeistään 30 päivää ennen kalenterivuoden päättymistä. Tällöin sopimus päättyy irtisanomisvuoden lopussa. Jos irtisanominen tapahtuu kalenterivuoden 30 viimeisen päivän aikana, sopimus päättyy irtisanomisvuotta seuraavan vuoden lopussa.

Jos Asiakkaan mitä tahansa osapuolten välistä sopimusta koskeva maksusuoritus on viivästynyt huomautuksesta huolimatta yli 14 päivää erääntymispäivästä tai Asiakkaalla on rekisteröity maksuhäiriö tai Asiakas on saneerauksessa tai konkurssissa, Toimittajalla on oikeus pidättyä Palvelun toimittamisesta Asiakkaalle, kunnes Toimittajalle erääntyneet maksut on suoritettu. Vaihtoehtoisesti Toimittajalla on oikeus purkaa Palvelun käyttösopimus välittömästi.

3. Käyttäjät

Käyttäjä tunnistetaan Palvelun käyttöä varten Palvelussa luodulla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Jos salasana tai käyttäjätunnus joutuu ulkopuolisten tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä välittömästi Toimittajan asiakastukeen.

Asiakas on vastuussa Palvelun käytöstä Pääkäyttäjiensä ja Käyttäjiensä puolesta.

Toimittajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa tai estää sellaisen Pääkäyttäjän tai Käyttäjän käyttäjätunnuksen käyttö, jolla ei ole käytetty Palvelua vähintään vuoteen. Toimittajalla on tällöin myös oikeus poistaa Pääkäyttäjän tai Käyttäjän Palveluun tuoma aineisto.

4. Oikeudet

Asiakas, Pääkäyttäjä ja Käyttäjä saavat palveluun käyttöoikeuden näiden sopimusehtojen mukaisesti. Voit käyttää Palvelua esimerkiksi tuomiesi laskujen välittämiseen vastaanottajalle (Vastaanottaja), joka on verkkolaskun vastaanottajan operaattori, Posti Oyj tai sähköpostilaskun vastaanottaja.

Asiakas luovuttaa Toimittajalle oikeuden toimittamansa aineiston edelleen välittämiseen Vastaanottajalle tarvittavassa formaatissa. Asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudenhaltijoiden suostumukset aineistoon, jonka hän tuo Palveluun.

Asiakkaalla on oikeus lähettää omia ja oman asiakkaansa laskuja, mistä Asiakkaalla on oikeus laskuttaa omaa asiakastaan.

Muutoin kummankin osapuolen oikeudet säilyvät ennallaan. Esimerkiksi Asiakkaan Palveluun tuoma aineisto säilyy Asiakkaan aineistona. Palvelun kaikki muut oikeudet säilyvät Toimittajalla tai kolmansilla osapuolilla, joille ne esimerkiksi markkinointitunnisteiden tai ohjelmistokomponenttien osalta kuuluvat.

Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle eikä jaella tai jälleenmyydä Palvelua. Toimittaja voi kieltäytyä antamasta käyttöoikeutta tai peruuttaa käyttöoikeuden, mikäli Pääkäyttäjä tai Käyttäjä on toiminut tai toimii sopimusehtojen tai lain vastaisesti. Maksujen laiminlyöminen voi johtaa käyttöoikeuden lakkauttamiseen.

Toimittajalla on oikeus siirtää sopimuksensa tai siihen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

5. Toiminta

Toimittaja pyrkii välittämään Palveluun välitettäväksi tuodut aineistot Vastaanottajalle. Toimittaja ei käytä tai välitä aineistoja käytettäväksi muuhun tarkoitukseen paitsi viranomaisen niin lakisääteisesti vaatiessa. Toimittajalla on kuitenkin esimerkiksi ongelmatilanteissa oikeus tutkia aineiston sisältöä ja myös jättää aineisto välittämättä, jos sillä on perusteltu syy epäillä väärinkäytöstä, tietoturvauhkaa tai muuta vastaavaa syytä. Asiakas vastaa Palveluun tuomansa aineiston oikeellisuudesta.

Palvelu on lähtökohtaisesti jatkuvasti käytettävissä. Toimittajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa väliaikaisesti pois käytöstä huollon, turvallisuuden tai muun perustellun syyn vuoksi. Toimittaja pyrkii ajoittamaan huoltokatkot huoltoikkunoihin ja ilmoittamaan niistä etukäteen. Ellei toisin ilmoiteta, huoltoikkuna on jokaisen kuukauden ensimmäinen tiistai klo 20.00‒6.00 ja muina aikoina klo 0.00‒6.00.

Toimittaja ei anna suoria tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä se takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi.

Toimittaja voi muuttaa Palvelun sisältöä, rakennetta, ulkoasua, palveluaikoja ja muita osia. Toimittaja voi esimerkiksi tietoturvasyistä lopettaa Palvelun tarjoamisen kokonaan tai osittain. Toimittaja pyrkii tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Pääkäyttäjän tai Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Pääkäyttäjälle ja Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

Asiakas vastaa kaikista Palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

Toimittaja tarjoaa Palvelun käytön neuvontaa Palvelussa ilmoitetulla tavalla.

6. Veloitukset

Asiakas sitoutuu maksamaan Palvelun käytöstä hinnaston mukaisen hinnan. Hinnastossa ilmoitetut vuosimaksut ovat voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja muut maksut toistaiseksi. Toimittajalla on oikeus muuttaa hintoja ilmoittamalla siitä Palvelussa vähintään 60 päivää ennen voimaantuloa.

Toimittajalla on oikeus veloittaa Asiakasta Palvelun käytöstä hinnaston mukaisesti toistuvaismaksujen osalta vuosittain, neljännesvuosittain tai kuukausittain etu- tai jälkikäteen. Volyymiperusteiset maksut veloitetaan toteutuneen mukaan yleensä jälkikäteen.

Jos muusta hinnoittelusta ei ole sovittu, erikseen tilatut työt veloitetaan hinnalla 3 €/min (alv. 0 %).

7. Vastuurajoitukset

Toimittajan vastuu rajoittuu käyttöä haittaavien vikojen korjaamiseen. Toimittaja ei vastaa Palvelun käyttöön liittyvistä tietoturvallisuusriskeistä tai Palveluun tuodun aineiston oikeellisuudesta. Toimittaja ei vastaa sellaisesta välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka Asiakkaalle, Pääkäyttäjälle, Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti syntyy keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista Palvelussa tai sen sisällössä. Asiakas ei vastaa välillisistä vahingoista.

Osapuoli ei voi vaatia sopimuksen täyttämistä eikä korvauksia vahingosta, jos esteenä tai aiheuttajana on ylivoimainen este, johon osapuoli ei voi vaikuttaa.

8. Muut ehdot

Toimittajalla on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilmoittamalla siitä Palvelussa tai suoraan Asiakkaalle vähintään 60 päivää ennen voimaantuloa. Tällöinkin hinnoista on voimassa se, mitä niistä on todettu luvussa 6.

Osapuolet sitoutuvat pitämään Palvelun kautta haltuunsa saamat toistensa salassa pidettävät tiedot salassa.

9. Ongelmat

Ongelmat pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Jos tämä ei onnistu, sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan suomalaisessa yleisessä tuomioistuimessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia säädöksiä.

Katso palveluhinnasto