Facebook share Twitter print

Raamattu

Koivuniemen Raamattuhaku ja Nettiraamattu

 Hae Raamatusta Käännös:
 Hakeaksesi sanatarkkaa lauseen osaa, käytä ympärillä lainausmerkkejä.
 Hae perussanoille myös taivutusmuodot (vain KR 1933/38).
 Haku rajataan seuraaviin kirjoihin:
Hae Tyhjennä    
<< Edellinen kirja < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>
 

Joosua:
15:1 Juudan jälkeläisten sukukunta, heidän sukunsa, saivat arpaosansa etelästä, Edomin rajaan ja Siinin erämaahan päin, etäisintä etelää myöten. > Jakeen lisätiedot
15:2 Heidän eteläinen rajansa alkaa Suolameren päästä, sen eteläisimmästä pohjukasta, > Jakeen lisätiedot
15:3 jatkuu Skorpionisolan eteläpuolitse, kulkee Siiniin, nousee Kaades-Barnean eteläpuolitse, kulkee Hesroniin, nousee Addariin ja kääntyy Karkaan päin. > Jakeen lisätiedot
15:4 Edelleen se kulkee Asmoniin ja jatkuu Egyptin puroon; sitten raja päättyy mereen. Tämä olkoon teidän eteläinen rajanne. > Jakeen lisätiedot
15:5 Itäisenä rajana on Suolameri Jordanin suuhun saakka. Pohjoinen raja alkaa siitä meren pohjukasta, jossa on Jordanin suu. > Jakeen lisätiedot
15:6 Sieltä raja nousee Beet-Hoglaan ja kulkee Beet-Araban pohjoispuolitse; edelleen raja nousee Boohanin, Ruubenin pojan, kiveen. > Jakeen lisätiedot
15:7 Sitten raja nousee Debiriin Aakorin laaksosta ja kääntyy pohjoiseen päin Gilgalia kohti, joka on vastapäätä puron eteläpuolella olevaa Adummimin solaa; sitten raja kulkee Een-Semeksen veteen ja päättyy Roogelin lähteeseen. > Jakeen lisätiedot
15:8 Edelleen raja nousee Ben-Hinnomin laaksoon, Jebusilaiskukkulan, se on Jerusalemin, eteläpuolitse. Sitten raja nousee sen vuoren laelle, joka on vastapäätä Hinnomin laaksoa, lännessä päin, Refaimin tasangon pohjoisessa laidassa. > Jakeen lisätiedot
15:9 Tämän vuoren laelta raja kaartuu Neftoahin veden lähteelle ja jatkuu Efronin vuoren kaupunkeihin, ja sitten raja kaartuu Baalaan, se on Kirjat-Jearimiin. > Jakeen lisätiedot
15:10 Baalasta raja kääntyy länteen päin Seirin vuoreen, kulkee Jearimin vuoren kukkulan, se on Kesalonin, pohjoispuolitse, laskeutuu Beet-Semekseen ja kulkee sitten Timnaan. > Jakeen lisätiedot
15:11 Edelleen raja jatkuu Ekronin kukkulaan, pohjoiseen päin; sitten raja kaartuu Sikkeroniin, kulkee Baala-vuoreen ja jatkuu Jabneeliin; sitten raja päättyy mereen. > Jakeen lisätiedot
15:12 Ja läntisenä rajana on Suuri meri; se on rajana. Nämä ovat Juudan jälkeläisten, heidän sukukuntiensa, rajat yltympäri. > Jakeen lisätiedot
15:13 Mutta Kaalebille, Jefunnen pojalle, Joosua antoi, niinkuin Herra oli häntä käskenyt, osuuden Juudan jälkeläisten keskuudessa, Kirjat-Arban, anakilaisten isän Arban kaupungin, se on Hebronin. > Jakeen lisätiedot
15:14 Ja Kaaleb karkoitti sieltä kolme anakilaista, Anakin jälkeläiset Seesain, Ahimanin ja Talmain, > Jakeen lisätiedot
15:15 ja lähti sieltä Debirin asukkaita vastaan; mutta Debirin nimi oli muinoin Kirjat-Seefer. > Jakeen lisätiedot
15:16 Silloin Kaaleb sanoi: "Joka voittaa ja valloittaa Kirjat-Seeferin, sille minä annan tyttäreni Aksan vaimoksi". > Jakeen lisätiedot
15:17 Niin Otniel, Kenaan, Kaalebin veljen, poika, valloitti sen; ja hän antoi tälle tyttärensä Aksan vaimoksi. > Jakeen lisätiedot
15:18 Ja kun Aksa tuli, niin hän yllytti miestänsä, että tämä pyytäisi hänen isältänsä peltomaata; ja Aksa pudottautui aasin selästä maahan. Silloin Kaaleb sanoi hänelle: "Mikä sinun on?" > Jakeen lisätiedot
15:19 Niin hän vastasi: "Anna minulle jäähyväislahja, sillä sinä olet naittanut minut kuivaan maahan; anna siis minulle vesilähteitä". Silloin hän antoi hänelle Ylälähteet ja Alalähteet. > Jakeen lisätiedot
15:20 Tämä on Juudan jälkeläisten sukukunnan, heidän sukujensa, perintöosa. > Jakeen lisätiedot
15:21 Juudan jälkeläisten sukukunnan etäisimmät kaupungit Edomin rajalla Etelämaassa ovat: Kabseel, Eeder, Jaagur, > Jakeen lisätiedot
15:22 Kiina, Diimona, Adada, > Jakeen lisätiedot
15:23 Kedes, Haasor, Jitnan, > Jakeen lisätiedot
15:24 Siif, Telem, Bealot, > Jakeen lisätiedot
15:25 Haasor-Hadatta, Kerijot-Hesron, se on Haasor, > Jakeen lisätiedot
15:26 Amam, Sema, Moolada, > Jakeen lisätiedot
15:27 Hasar-Gadda, Hesmon, Beet-Pelet, > Jakeen lisätiedot
15:28 Hasar-Suual, Beerseba ja Bisjotja, > Jakeen lisätiedot
15:29 Baala, Ijjim, Esem, > Jakeen lisätiedot
15:30 Eltolad, Kesil, Horma, > Jakeen lisätiedot
15:31 Siklag, Madmanna, Sansanna, > Jakeen lisätiedot
15:32 Lebaot, Silhim, Ain ja Rimmon - kaikkiaan kaksikymmentä yhdeksän kaupunkia kylineen. > Jakeen lisätiedot
15:33 Alankomaassa: Estaol, Sora, Asna, > Jakeen lisätiedot
15:34 Saanoah, Een-Gannim, Tappuah, Eenam, > Jakeen lisätiedot
15:35 Jarmut, Adullam, Sooko, Aseka, > Jakeen lisätiedot
15:36 Saaraim, Aditaim, Gedera ja Gederotaim - neljätoista kaupunkia kylineen; > Jakeen lisätiedot
15:37 Senan, Hadasa, Migdal-Gaad, > Jakeen lisätiedot
15:38 Dilan, Mispe, Jokteel, > Jakeen lisätiedot
15:39 Laakis, Boskat, Eglon, > Jakeen lisätiedot
15:40 Kabbon, Lahmas, Kitlis, > Jakeen lisätiedot
15:41 Gederot, Beet-Daagon, Naema ja Makkeda - kuusitoista kaupunkia kylineen; > Jakeen lisätiedot
15:42 Libna, Eter, Aasan, > Jakeen lisätiedot
15:43 Jiftah, Asna, Nesib, > Jakeen lisätiedot
15:44 Kegila, Aksib ja Maaresa - yhdeksän kaupunkia kylineen; > Jakeen lisätiedot
15:45 Ekron ja sen tytärkaupungit ja kylät; > Jakeen lisätiedot
15:46 koko se alue kylineen, joka on Asdodin puolella Ekronista mereen kulkevaa rajaa; > Jakeen lisätiedot
15:47 Asdod ja sen tytärkaupungit ja kylät; Gassa ja sen tytärkaupungit ja kylät Egyptin puroon asti. Ja Suuri meri on rajana. > Jakeen lisätiedot
15:48 Ja vuoristossa: Saamir, Jattir, Sooko, > Jakeen lisätiedot
15:49 Danna, Kirjat-Sanna, se on Debir; > Jakeen lisätiedot
15:50 Anab, Estemo, Aanim; > Jakeen lisätiedot
15:51 Goosen, Hoolon ja Giilo - yksitoista kaupunkia kylineen; > Jakeen lisätiedot
15:52 Arab, Duuma, Esan, > Jakeen lisätiedot
15:53 Jaanum, Beet-Tappuah, Afeka, > Jakeen lisätiedot
15:54 Humta, Kirjat-Arba, se on Hebron, ja Siior - yhdeksän kaupunkia kylineen; > Jakeen lisätiedot
15:55 Maaon, Karmel, Siif, Jutta, > Jakeen lisätiedot
15:56 Jisreel, Jokdeam ja Saanoah, > Jakeen lisätiedot
15:57 Kain, Gibea, Timna - kymmenen kaupunkia kylineen; > Jakeen lisätiedot
15:58 Halhul, Beet-Suur, Gedor, > Jakeen lisätiedot
15:59 Maarat, Beet-Anot ja Eltekon - kuusi kaupunkia kylineen; > Jakeen lisätiedot
15:60 Kirjat-Baal, se on Kirjat-Jearim, ja Rabba - kaksi kaupunkia kylineen. > Jakeen lisätiedot
15:61 Ja erämaassa: Beet-Araba, Middin, Sekaka, > Jakeen lisätiedot
15:62 Nibsan, Iir-Melah ja Een-Gedi - kuusi kaupunkia kylineen. > Jakeen lisätiedot
15:63 Mutta jebusilaisia, jotka asuivat Jerusalemissa, eivät Juudan jälkeläiset kyenneet karkoittamaan, ja niin jebusilaiset jäivät asumaan Juudan jälkeläisten sekaan, Jerusalemiin, aina tähän päivään asti. > Jakeen lisätiedot

<< Edellinen kirja < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>