Facebook share Twitter print

Raamattu

Koivuniemen Raamattuhaku ja Nettiraamattu

 Hae Raamatusta Käännös:
 Haku rajataan seuraaviin kirjoihin:
Hae Tyhjennä    
<< Edellinen kirja < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>
 

1.Aikakirja:
6:1 Leevin pojat olivat Geerson, Kehat ja Merari. > Jakeen lisätiedot
6:2 Ja Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. > Jakeen lisätiedot
6:3 Ja Amramin lapset olivat Aaron, Mooses ja Mirjam. Ja Aaronin pojat olivat Naadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar. > Jakeen lisätiedot
6:4 Eleasarille syntyi Piinehas; Piinehaalle syntyi Abisua. > Jakeen lisätiedot
6:5 Ja Abisualle syntyi Bukki, ja Bukille syntyi Ussi. > Jakeen lisätiedot
6:6 Ja Ussille syntyi Serahja, ja Serahjalle syntyi Merajot. > Jakeen lisätiedot
6:7 Merajotille syntyi Amarja, ja Amarjalle syntyi Ahitub. > Jakeen lisätiedot
6:8 Ja Ahitubille syntyi Saadok, ja Saadokille syntyi Ahimaas. > Jakeen lisätiedot
6:9 Ja Ahimaasille syntyi Asarja, ja Asarjalle syntyi Joohanan. > Jakeen lisätiedot
6:10 Ja Joohananille syntyi Asarja, hän joka toimitti papinvirkaa temppelissä, jonka Salomo rakennutti Jerusalemiin. > Jakeen lisätiedot
6:11 Ja Asarjalle syntyi Amarja, ja Amarjalle syntyi Ahitub. > Jakeen lisätiedot
6:12 Ja Ahitubille syntyi Saadok, ja Saadokille syntyi Sallum. > Jakeen lisätiedot
6:13 Ja Sallumille syntyi Hilkia, ja Hilkialle syntyi Asarja. > Jakeen lisätiedot
6:14 Ja Asarjalle syntyi Seraja, ja Serajalle syntyi Jehosadak. > Jakeen lisätiedot
6:15 Mutta Jehosadakin oli lähdettävä mukaan silloin, kun Herra antoi Nebukadnessarin viedä Juudan ja Jerusalemin pakkosiirtolaisuuteen. > Jakeen lisätiedot
6:16 Leevin pojat olivat Geersom, Kehat ja Merari. > Jakeen lisätiedot
6:17 Ja nämä ovat Geersomin poikien nimet: Libni ja Siimei. > Jakeen lisätiedot
6:18 Ja Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. > Jakeen lisätiedot
6:19 Merarin pojat olivat Mahli ja Muusi. Nämä olivat leeviläisten suvut heidän isiensä mukaan. > Jakeen lisätiedot
6:20 Geersomista polveutuivat hänen poikansa Libni, tämän poika Jahat, tämän poika Simma, > Jakeen lisätiedot
6:21 tämän poika Jooah, tämän poika Iddo, tämän Serah ja tämän poika Jeatrai. > Jakeen lisätiedot
6:22 Kehatin pojat olivat: hänen poikansa Amminadab, tämän poika Koorah, tämän poika Assir, > Jakeen lisätiedot
6:23 tämän poika Elkana, tämän poika Ebjasaf, tämän poika Assir, > Jakeen lisätiedot
6:24 tämän poika Tahat, tämän poika Uuriel, tämän poika Ussia ja tämän poika Saul. > Jakeen lisätiedot
6:25 Ja Elkanan pojat olivat Amasai ja Ahimot. > Jakeen lisätiedot
6:26 Elkana: Elkanan pojat, Suufai, tämän poika Nahat, > Jakeen lisätiedot
6:27 tämän poika Eliab, tämän poika Jeroham, tämän poika Elkana. > Jakeen lisätiedot
6:28 Ja Samuelin pojat olivat esikoinen Vasni ja Abia. > Jakeen lisätiedot
6:29 Merarin pojat olivat: Mahli, tämän poika Libni, tämän poika Siimei, tämän poika Ussa, > Jakeen lisätiedot
6:30 tämän poika Simea, tämän poika Haggia ja tämän poika Asaja. > Jakeen lisätiedot
6:31 Ja nämä ovat ne, jotka Daavid asetti pitämään huolta laulusta Herran temppelissä, senjälkeen kuin arkki oli saanut leposijan. > Jakeen lisätiedot
6:32 He palvelivat veisaajina ilmestysmajan asumuksen edessä, kunnes Salomo rakensi Herran temppelin Jerusalemiin; he toimittivat virkaansa, niinkuin heille oli säädetty. > Jakeen lisätiedot
6:33 Ja nämä ovat ne, jotka palvelivat, ja nämä heidän poikansa: Kehatilaisia: Heeman, veisaaja, Jooelin poika, joka oli Samuelin poika, > Jakeen lisätiedot
6:34 joka Elkanan poika, joka Jerohamin poika, joka Elielin poika, joka Tooahin poika, > Jakeen lisätiedot
6:35 joka Suufin poika, joka Elkanan poika, joka Mahatin poika, joka Amasain poika, > Jakeen lisätiedot
6:36 joka Elkanan poika, joka Jooelin poika, joka Asarjan poika, joka Sefanjan poika, > Jakeen lisätiedot
6:37 joka Tahatin poika, joka Assirin poika, joka Ebjasafin poika, joka Koorahin poika, > Jakeen lisätiedot
6:38 joka Jisharin poika, joka Kehatin poika, joka Leevin poika, joka Israelin poika. > Jakeen lisätiedot
6:39 Vielä hänen veljensä Aasaf, joka seisoi hänen oikealla puolellansa, Aasaf, Berekjan poika, joka oli Simean poika, > Jakeen lisätiedot
6:40 joka Miikaelin poika, joka Baasejan poika, joka Malkian poika, > Jakeen lisätiedot
6:41 joka Etnin poika, joka Serahin poika, joka Adajan poika, > Jakeen lisätiedot
6:42 joka Eetanin poika, joka Simman poika, joka Siimein poika, > Jakeen lisätiedot
6:43 joka Jahatin poika, joka Geersomin poika, joka Leevin poika. > Jakeen lisätiedot
6:44 Ja heidän veljensä, Merarin pojat, vasemmalla puolella: Eetan, Kiisin poika, joka oli Abdin poika, joka Mallukin poika, > Jakeen lisätiedot
6:45 joka Hasabjan poika, joka Amasjan poika, joka Hilkian poika, > Jakeen lisätiedot
6:46 joka Amsin poika, joka Baanin poika, joka Semerin poika, > Jakeen lisätiedot
6:47 joka Mahlin poika, joka Muusin poika, joka Merarin poika, joka Leevin poika. > Jakeen lisätiedot
6:48 Ja heidän veljensä, leeviläiset, olivat annetut toimittamaan kaikkinaista palvelusta Jumalan temppeli-asumuksessa. > Jakeen lisätiedot
6:49 Mutta Aaron ja hänen poikansa polttivat uhreja polttouhrialttarilla ja suitsutusalttarilla, toimittivat kaikki askareet kaikkeinpyhimmässä ja Israelin sovituksen, aivan niinkuin Jumalan palvelija Mooses oli käskenyt. > Jakeen lisätiedot
6:50 Ja nämä olivat Aaronin pojat: hänen poikansa Eleasar, tämän poika Piinehas, tämän poika Abisua, > Jakeen lisätiedot
6:51 tämän poika Bukki, tämän poika Ussi, tämän poika Serahja, > Jakeen lisätiedot
6:52 tämän poika Merajot, tämän poika Amarja, tämän poika Ahitub, > Jakeen lisätiedot
6:53 tämän poika Saadok, tämän poika Ahimaas. > Jakeen lisätiedot
6:54 Ja nämä olivat heidän asuinsijansa, heidän leiripaikkojensa mukaan, heidän alueellaan: Niille Aaronin jälkeläisille, jotka olivat kehatilaisten sukua, sillä he saivat arpaosan, > Jakeen lisätiedot
6:55 annettiin Hebron Juudan maasta, ympärillä olevine laidunmaineen. > Jakeen lisätiedot
6:56 Mutta kaupungin peltomaat kylineen annettiin Kaalebille, Jefunnen pojalle. > Jakeen lisätiedot
6:57 Aaronin jälkeläisille annettiin turvakaupungit Hebron, Libna laidunmaineen, Jattir, Estemoa laidunmaineen, > Jakeen lisätiedot
6:58 Hiilen laidunmaineen, Debir laidunmaineen, > Jakeen lisätiedot
6:59 Aasan laidunmaineen ja Beet-Semes laidunmaineen. > Jakeen lisätiedot
6:60 Ja Benjaminin sukukunnasta Geba laidunmaineen, Aalemet laidunmaineen ja Anatot laidunmaineen. Heidän kaupunkejaan oli kaikkiaan kolmetoista kaupunkia, heidän sukujensa mukaan. > Jakeen lisätiedot
6:61 Ja muut kehatilaiset saivat arvalla sukujensa mukaan Efraimin sukukunnalta, Daanin sukukunnalta ja toiselta puolelta Manassen sukukuntaa kymmenen kaupunkia. > Jakeen lisätiedot
6:62 Ja geersomilaiset saivat sukujensa mukaan Isaskarin sukukunnalta, Asserin sukukunnalta, Naftalin sukukunnalta ja Manassen sukukunnalta Baasanista kolmetoista kaupunkia. > Jakeen lisätiedot
6:63 Merarilaiset saivat arvalla sukujensa mukaan Ruubenin sukukunnalta, Gaadin sukukunnalta ja Sebulonin sukukunnalta kaksitoista kaupunkia. > Jakeen lisätiedot
6:64 Näin israelilaiset antoivat leeviläisille nämä kaupungit laidunmaineen. > Jakeen lisätiedot
6:65 He antoivat arvalla Juudan lasten sukukunnasta, simeonilaisten sukukunnasta ja benjaminilaisten sukukunnasta nämä nimeltä mainitut kaupungit. > Jakeen lisätiedot
6:66 Kehatilaisten suvuista muutamat saivat arvalla Efraimin sukukunnalta alueekseen seuraavat kaupungit: > Jakeen lisätiedot
6:67 heille annettiin turvakaupungit Sikem laidunmaineen Efraimin vuoristosta, Geser laidunmaineen, > Jakeen lisätiedot
6:68 Jokmeam laidunmaineen, Beet-Hooron laidunmaineen, > Jakeen lisätiedot
6:69 Aijalon laidunmaineen ja Gat-Rimmon laidunmaineen; > Jakeen lisätiedot
6:70 ja toisesta puolesta Manassen sukukuntaa Aaner laidunmaineen ja Bileam laidunmaineen. Nämä tulivat muitten kehatilaisten suvuille. > Jakeen lisätiedot
6:71 Geersomilaiset saivat sukujensa mukaan toiselta puolelta Manassen sukukuntaa Goolanin laidunmaineen Baasanista ja Astarotin laidunmaineen; > Jakeen lisätiedot
6:72 ja Isaskarin sukukunnalta Kedeksen laidunmaineen, Dobratin laidunmaineen, > Jakeen lisätiedot
6:73 Raamotin laidunmaineen ja Aanemin laidunmaineen; > Jakeen lisätiedot
6:74 ja Asserin sukukunnalta Maasalin laidunmaineen, Abdonin laidunmaineen, > Jakeen lisätiedot
6:75 Huukokin laidunmaineen ja Rehobin laidunmaineen; > Jakeen lisätiedot
6:76 ja Naftalin sukukunnalta Kedeksen laidunmaineen Galileasta, Hammonin laidunmaineen ja Kirjataimin laidunmaineen. > Jakeen lisätiedot
6:77 Muut merarilaiset saivat Sebulonin sukukunnalta Rimmonin laidunmaineen ja Taaborin laidunmaineen; > Jakeen lisätiedot
6:78 ja tuolta puolelta Jerikon Jordanin, Jordanista auringonnousuun päin, Ruubenin sukukunnalta Beserin laidunmaineen erämaasta, Jahaan laidunmaineen, > Jakeen lisätiedot
6:79 Kedemotin laidunmaineen, Meefaatin laidunmaineen; > Jakeen lisätiedot
6:80 ja Gaadin sukukunnalta Raamotin laidunmaineen Gileadista, Mahanaimin laidunmaineen, > Jakeen lisätiedot
6:81 Hesbonin laidunmaineen ja Jaeserin laidunmaineen. > Jakeen lisätiedot

<< Edellinen kirja < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>